Vaikuttavuus

Asiantuntijuus

Klubitalotoiminta on pitkän kehittämisen tulos ja menetelmää koordinoidaan kansainvälisesti. Ensimmäinen klubitalo perustettiin vuonna 1948 New Yorkiin ja sieltä toiminta on laajentunut 32 maahan. Klubitaloissa tapahtuu klubitalokuntoutusta, joka lähtee kuntoutujan omista tavoitteista. Malli on hyväksytty kansainvälisesti hyväksi kuntoutumiskäytännöksi, josta hyötyvät positiivisesti kuntoutujat, rahoittajat sekä muut yhteiskunnan palvelujen osapuolet kuten esim. opetustoimi ja työllisyyspalvelut. 
Klubitalomenetelmän tuloksellisuus

Klubitalot pystyvät ottamaan kuntoutujan kokonaisvaltaisen palvelujen tarpeet huomioon palveluihin erikoistuneita yksikköjä paremmin.
Kansainväliset tulokset ovat osoittaneet, että säännöllinen osallistuminen klubitalotoimintaan on vähentänyt sairaalapalvelujen käyttöä keskimäärin 75 %. Mielenterveys- ja avopalveluiden käyttö on vähentynyt eri tutkimuksissa 35 - 40 prosenttia. Klubitalot ovat edullisia kuntoutumispaikkoja kunnille verrattuna muihin paikkoihin ja kuntoutuksellisesti tehokkaampia kuin perinteiset päivätoimintapaikat. Keskimäärin 1,5 - 2 psykiatrisen sairaalapaikan vuotuisilla kustannuksilla voitaisiin kattaa uuden klubitalon yhden vuoden toimintamenot 25 - 30 kuntoutujalle.

Lähde: Hänninen: Klubitalotoiminta on tuottava sijoitus rahoittajille Työllistymisinvestointi 2015.

Klubitalotoiminta on hyväksytty THL:n ylläpitämään hyvien käytäntöjen tietokantaan.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Klubitalo toimii yhteistyössä eri viranomaistahojen, hoitotahojen, kolmannen sektorin, yritysten sekä oppilaitoksien kanssa. Tämänhetkinen klubitalon johtaja toimii Mielenterveyskeskusliiton hallituksen jäsenenä. Klubitalon johtaja sekä jäsen olivat osallisena Länsi-Suomen Kaste-ohjelman PPPR-hankkeessa. Porin klubitalon jäsen on Suomen Klubitalot ry:n hallituksen jäsenenä.

Klubitalolta työuralle- projekti

Klubitalolta työuralle -projekti oli Porin Klubitalo Sarastuksen hallinnoima ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama työllistämisprojekti. Projektin kesto on 1.6.2009 - 31.12.2013. Projekti loi oman mallin mielenterveyskuntoutujan työllistymiselle sekä opiskeluiden tukemiselle. Keskeisintä mallissa oli työvalmentajan pitkä tuki kuntoutujalle.